Khắc phục sự cố Tivi sau khi Cập nhật phần mềm

Thanh Minh 01/03/2024
{tocify}

    Trong quá trình sử dụng và cập nhật phần mềm cho Google TV™ hoặc Android TV™, đôi khi bạn sẽ gặp một số lỗi khiến tivi của bạn không còn hoạt động bình thường như trước. Bài viết dưới đây Điện máy Châu Anh sẽ chỉ ra những nguyên nhân cũng như cách khắc phục cho từng trường hợp. Cùng theo dõi nhé!

Hệ điều hành Google tivi


Các sự cố có thể gặp

Nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động hoặc màn hình Home không hiển thị (Ngoại trừ các mẫu Tivi năm 2020 trở lên)

Âm thanh thường xuyên bị gián đoạn

TV chuyển sang chế độ demo

Hướng dẫn chương trình không hiển thị hoặc đã cũ

Không thể tiến hành ghi (*)

Các tiêu đề đã được lưu biến mất khỏi danh sách tiêu đề (*)

(*) Chỉ có thể sử dụng chức năng ghi với một số mẫu Tivi và quốc gia/khu vực nhất định.

Khắc phục sự cố

o Lỗi Nút HOME 

    Nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động hoặc màn hình Home không hiển thị (Ngoại trừ các mẫu Tivi năm 2020 trở lên)

Lưu ý: Một số mẫu Tivi không có menu Configuring the TV (Định cấu hình Tivi) trong Settings (Cài đặt), do đó, bước này có thể không được thực hiện.

Thực hiện Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) trong System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).

1. Nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.

2. Chọn Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp) trong How to use your TV (Cách sử dụng Tivi của bạn).

3. Chọn Settings (Cài đặt).

4. Chọn Configuring the TV (Cấu hình Tivi).

5. Chọn TV (Tivi).

6. Chọn Settings (Cài đặt).

7. Chọn Apps (Ứng dụng).

8. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

Chọn See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) — System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống). (Android™ 9)

Chọn System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống) trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

9. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm).

10. Chọn OK.

o Lỗi Âm thanh thường xuyên bị gián đoạn

Hãy kiểm tra cài đặt chế độ thiết lập lại ảnh và chuyển sang Off (Tắt) nếu chế độ này đang On (Bật).

1. Mở màn hình Settings (Cài đặt).

Cách truy cập Settings (Cài đặt)

Nếu điều khiển từ xa có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):

- Trên điều khiển từ xa, nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).

- Chọn  Settings (Cài đặt).

Nếu điều khiển từ xa không có nút  Quick Settings (Cài đặt nhanh):

- Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.

- Chọn  Settings (Cài đặt).

2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

- Chọn System (Hệ thống) hoặc Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh) — Off (Tắt). (Android 9 trở lên)

- Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh) — Off (Tắt). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

o Lỗi TV chuyển sang chế độ demo

    Hãy kiểm tra cài đặt chế độ demo và chuyển sang Off (Tắt) nếu chế độ đó đang On (Bật). Để kiểm tra và định cấu hình cài đặt, hãy tham khảo “Cách tắt hoặc thoát chế độ DEMO trên Tivi.”

o Lỗi Hướng dẫn chương trình không hiển thị hoặc đã cũ / Không thể tiến hành ghi

    Hãy kiểm tra cài đặt thu nhận thời gian và chuyển sang On (Bật) hoặc Use network time (Sử dụng thời gian mạng) nếu đang ở chế độ Off (Tắt).

1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).

Cách truy cập Settings (Cài đặt)

Nếu điều khiển từ xa có nút  Quick Settings (Cài đặt nhanh):

- Trên điều khiển từ xa, nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).

- Chọn  Settings (Cài đặt).

Nếu điều khiển từ xa không có nút  Quick Settings (Cài đặt nhanh):

- Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.

- Chọn  Settings (Cài đặt).

2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

Chọn System (Hệ thống) hoặc Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & Time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động). (Android 9 trở lên)

Chọn Date & Time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

3. Đặt thành On (Bật) hoặc đặt thành Use network time (Sử dụng thời gian mạng).

LƯU Ý: Nếu bạn chọn On (Bật), hãy đặt Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp).

o Lỗi Các tiêu đề đã được lưu biến mất khỏi danh sách tiêu đề

Hãy kiểm tra cài đặt hiển thị của danh sách tiêu đề.

Nhấn nút TITLE LIST (DANH SÁCH TIÊU ĐỀ) hoặc REC LIST (DANH SÁCH GHI) trên điều khiển từ xa.

1. Nếu điều khiển từ xa không có nút TITLE LIST/REC LIST (DANH SÁCH TIÊU ĐỀ/DANH SÁCH GHI), hãy nhấn nút HOME và chọn Title list (Danh sách tiêu đề).

2. Chọn Filter (Bộ lọc).

Nếu Filter (Bộ lọc) không hiển thị, hãy nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa và chọn Filter (Bộ lọc).

Bộ lọc

3. Nếu Non-playback (Chưa phát lại) hoặc Played (Đã phát) tắt (không có dấu chọn), hãy nhấn nút Enter để bật (dấu chọn được hiển thị).

chưa phát lại


4. Đảm bảo rằng các tiêu đề được hiển thị trong Title List (Danh sách tiêu đề).

LƯU Ý: Đảm bảo chọn ALL (TẤT CẢ) cho mục thể loại từ menu ở bên trái màn hình khi chọn.

danh sách tiêu đề

👉 Hãy liên hệ tới dịch vụ sửa chữa tivi tại nhà của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất

    

    Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi, hy vọng có thể giúp các bạn biết cách khắc phục lỗi tivi không hoạt động bình thường sau khi cập nhật phần mềm trên tivi Sony nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!Tags:
Bạn đang xem: Khắc phục sự cố Tivi sau khi Cập nhật phần mềm

Giỏ hàng